• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 315 Протокол 21 от 22.02.2018 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ № 315:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи за лечение и социално подпомагане, както следва:

1. Борис Демиров Мързиков от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

2. Денка Ангелова Йорданова от с. Ляхово, за социално подпомагане на семейство Рамаданови, в размер на 300.00 (триста) лева.

3. Димитър Анчев Демиров от с. Стражица,  за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

4. Еленка Трендафилова Тодорова от гр. Балчик, за лечение на сина й Бончо Маринов Бонев, в размер на 500.00 (петстотин) лева.

5. Мария Русева Атанасова от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева. Средствата да бъдат получени от Данаил Караджов - кмет на с. Оброчище.

6. Небибе Асанова Салиева от с. Сенокос, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

7. Рафаил Симеонов Тодоров от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева.

8. Румен Красенов Георгиев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева.

9. Атанас Михайлов Иванов от с. Сенокос, за социално подпомагане, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. Средствата да бъдат получени от Михаил Милчев - кмет на с. Сенокос.

10. Нели Раданова Христова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева.

11. Еленка Костова Купенова от с. Рогачево, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

12. Афизе Аптулова Ибрямова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

13. Георги Илиев Митев от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева. Средствата да бъдат получени от Данаил Караджов - кмет на с. Оброчище.

14. Еленка Михалева Иванова от с. Соколово, за закупуване на втора употреба ортопедично легло за Петър Донев Стоянов, в размер на 300.00 (триста) лева.

15. Димитър Мирчев Тодоров от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева. Средствата да бъдат получени от Данаил Караджов - кмет на с. Оброчище.

16. Ибрям Нуридин Реджеб от с. Ляхово, за лечение, в размер на 500.00 (петстотин) лева.

17. Сибел Билялова Исмаилова от гр. Балчик, за закупуване на специална проходилка за Арас Тансер Тасимов на три години, в размер на 700.00 (седемстотин) лева. След закупуване на проходилката да бъде представено копие от фактурата в ПКЗССД.

18. Левент Сафетова Алиева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

19. Боби Иванов Илиев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева.

20. Айше Халилова Демирова от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на 300.00 (триста) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0