• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 314 Протокол 21 от 22.02.2018 г.

По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ за обучение на Ива Митова.

Вносител: Иванка Бързакова - председател на ПКОКМД

РЕШЕНИЕ № 314:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:

1. Не дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ на Ива Светлозарова Митова от град Балчик, за финансиране на семестриални такси във връзка с обучение - преквалификация, придобиване на магистърска степен по Английски език в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски", в размер на 1200.00 лева (хиляда и двеста лева).

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 18 общински съветници

 „ЗА" - 3; „ПРОТИВ" - 11; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 4