• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 313 Протокол 21 от 22.02.2018 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Информация за дейността на РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИНА НА НАСЕЛЕНИЕТО на гр. Балчик УПБЗН Кранево за 2017 година.

Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ № 313:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик приема информацията за дейността на Районна Служба Пожарна Безопасност и Защита на Населението град Балчик УПБЗН Кранево за 2017 г.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0