• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 312 Протокол 21 от 22.02.2018 г.

По единадесета точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от Валентин Паскалев Славов и Иванка Стефанова Лазарова - Славова за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.79.38 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 312:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94В-1573-1/24.01.2018 г., Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Валентин Паскалев Славов и Иванка Стефанова Лазарова - Славова по отношение на ПИ № 02508.79.38 по кадастралната карта на гр. Балчик, целия с площ от 338 м2, като Валентин Славов и Иванка Лазарова изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 38 м2 (тридесет и осем квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4746/09.02.2018 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1280.00 лв. (хиляда двеста и осемдесет лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0