• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 311 Протокол 21 от 22.02.2018 г.

По десета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.1106 по кадастралната карта на с. Соколово

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 311:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на общински съвет - Балчик, общински съвет Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4745/22.01.2018 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 67951.501.1106 по кадастралната карта на с. Соколово (УПИ ХІІІ, кв. 32 по ПУП на с. Соколово) с площ от 1 212 м2 (хиляда двеста и дванадесет квадратни метра).  

            2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 9 696.00 лв. (девет хиляди шестстотин деветдесет и шест лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

            3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 18 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0