• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

Решение 310 Протокол 21 от 22.02.2018 г.

По девета точка от дневния ред: Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мерите - общинска собственост по реда на чл.37о и чл.37и от ЗСПЗЗ, за стопанската 2018/2019 година

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 310:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.3 и ал.4, във връзка с чл.37о от  Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Балчик реши:

І.         Приема актуализиран годишен план за паша за ползването на мери и пасища в землищата на Община Балчик за 2018/2019 година, при спазване на следните правила при ползването на мерите и пасищата на територията на общината.

1.         Перспективният експлоатационен план за паша в землищата на Община Балчик е съобразен с осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания определени с Национален стандарт  4.1. от "Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние": „Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища и мери), са длъжни да ги поддържат, чрез паша с минимална гъстота от 0,15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха)".

1.1.            Приема се допустимо натоварване по видовете животни:Вид/род на животното

Полагащи се площи за 1бр. животно

Едър рогат добитък

до 8 дка

Овце и кози

до 2 дка

Еднокопитни животни

до 10 дка


1.2.      Мерки, свързани с пашуването:

1.2.1.   При свободна паша се спазват следните основни положения:

 • Начало на пашата - в края на фаза на вретенене на тревните култури при височина на тревостоя 8-10 см. за овцете и на 15 см. - за крави;
 • Да не се допуска паша на животните през ранна пролет и късна есен;
 • При силно охрастени пасища да се прилага т.н. целенасочена паша в началото на вегетацията;
 • Да не се допуска струпване на животните на едно и също място, за да се избегне селективното изпасване.

1.2.2.   При регулирана паша се прави парцелиране при спазване на следните основни положения:

 • Броя на животните да се съобрази с продуктивното състояние на пасището;
 • Броят, големината и формата на парцелите зависят от периода на възстановяване на тревостоя - при сухи условия броя им е от 10 до 17 дни, а при поливни 5-10 дни;
 • Пашата започва при достигане на пасищна зрялост на тревите;
 • Животните престояват във всеки парцел до 6 дни;
 • Пашата приключва при използване на 75% от тревостоя;
 • След всяко използване на парцела се почива 20-30 дни при поливни условия и 40-50 дни при сухи условия.

1.2.3.   Комбинирано използване - сенокосно и пасищно

 • Редуване по години.
 • Двуполна система, при която площта се разделя на две части, в едната се пасе до края на юли, а в другата се коси, след което начина на ползване на парцелите се сменя.

2.  Като прокари за селскостопански животни до местата за паша да се ползват съществуващите полски пътища.

3.         Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата:

3.1.      Да не се допуска строителство в мерите и пасищата без промяна на предназначението им с решение на Общински съвет.

3.2.      При построяване на навеси следва да се спазват разпоредбите на Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделските земи.

3.3.      Да не се разорават и превръщат в обработваема земя - нива.

3.4.      Кмета на населеното място и специализираните органи да осъществяват контрол за провеждането на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в пасищата и мерите. Мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност, се извършва от и за сметка на ползвателите.

3.5.      Почистване от камъни:

 • при равни терени почистването да се извършва ръчно, като се събират на купчинки и след това се изнасят;
 • при стръмни и застрашени от ерозия терени събраните камъни се подреждат на кордони-тераси по хоризонталите на релефа на разстояние от 20 до 100 м.

3.6.      Възстановяване на изоставени пасища  (чрез умерена паша или косене).

3.7.      Почистване от храсти:

 • чрез целенасочена паша;
 • механично почистване чрез изрязване.

3.8.      Борба с плевелната растителност:

 • чрез навременна коситба;
 • регулирана паша;
 • окосяване на не опасаната трева.


4.         Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на животните причинено от кърлежи.  За целта заразените пасища се поставят в изолация и не се допуска паша на животни в заразени участъци. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните райони със специфични ветеринарни препарати.

5.         При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища да се засяват с подходящи тревни смески.

6.         Охрана на наетите мери и пасища от общински поземлен фонд е съответно за сметка на ползвателите.

7.         Режим на ползване, забрани и ограничения:

7.1.      Въвеждат се ограничения за ползване на пасища, включени в Натура 2000.

   Забранява се:

 • превръщането на ливади или пасища в обработваеми земи;
 • коситба в размножителния период на птиците;
 • използването на определени торове или средства за растителна защита;
 • унищожаването на видове от флората - късане, изкореняване, изкопаване и сеч;
 • преминаване и престой с моторни средства;
 • паша на животни над допустимия вид и брой;
 • изхвърлянето на селскостопански, битови и други отпадъци в и до синорите.

7.2.      За пасища при тревно покритие по-малко от  50% стадата задължително се пренасочват към друго пасище.

7.3.      Допуска се минимум 1 коситба за съответната година - до 15 юли за равнинните райони. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се започва от средата към периферията.


ІІ.        Общински съвет - Балчик, дава съгласие за стопанската 2018/2019 година да се предоставят:

1. За общо ползване /чл.37о от ЗСПЗЗ/ пасищата и мерите от ОПФ в землищата на: село Соколово, село Дропла, както следва:

 

№ по ред

землище

Идентификатор по КК

Площ на имота в дка


с. Соколово

 

 

1

Соколово

67951.48.29

27,96

2

Соколово

67951.55.50

12,28

3

Соколово

67951.55.47

4,64

4

Соколово

67951.47.19

27,73

5

Соколово

67951.47.17

3,70

6

Соколово

67951.47.23

21,12

7

Соколово

67951.59.46

37,82

8

Соколово

67951.38.217

929,75


с. Дропла

 

 

1

Дропла

23769.48.27

30,162

2

Дропла

23769.28.2

220,483

3

Дропла

23769.34.2

125,213

4

Дропла

23769.34.3

31,797

5

Дропла

23769.37.4

56,114

6

Дропла

23769.39.2

79,059

7

Дропла

23769.40.2

238,521

8

Дропла

23769.51.19

43,894

9

Дропла

23769.27.5

31,250

10

Дропла

23769.57.2

82,507

11

Дропла

23769.63.30

48,270

12

Дропла

23769.64.1

54,552

 

1.1       Определените пасища и мери се ползват с правно основание от земеделски стопани, притежаващи животновъдни обекти и отглеждащи пасищни животни и са заявили желание за общо ползване на пасищата и мерите, като са включени в заверените от кметове или кметски наместници и официалният ветеринарен лекар към БАБХ списъци на желаещите да ползват общинските мери и пасища, които са неразделна част от настоящото решение / Приложение 1/. Неразделна част от настоящото решение са и: данни за физическите блокове и парцелите на пасищата и мерите по землища /Приложение 2./, извадки от кадастралната карта за ползването на мерите и пасищата както и приложения /Таблици 3 и 4/ за корекции по отношение на заявени и налични площи на база отглежданите от стопаните животни.

1.2       На основание чл. 25, ал.1 от ЗСПЗЗ, общински съвет - Балчик определя такса на декар полагаща се по кадастрална карта площ от пасища, мери за общо ползване за 2018/2019 год. в размер на 1 лев /един лев/ на декар.


2.         За индивидуално ползване /чл.37и от ЗСПЗЗ/ пасищата и мерите от общинския поземлен фонд, както следва:

ЕКАТТЕ

номер по КВС

номер по КК

населено място

начин на трайно ползване

категория

площ в дка

пазарна оценка в лева на дка

02508

29

02508.508.229

Балчик

Пасище,мера

3

55,22

6,84

02508

38

02508.508.238

Балчик

Пасище,мера

3

15,56

6,6

02508

195

02508.91.28

Балчик

Пасище,мера

9

12,75

6,24

02508

288

02508.10.288

Балчик

Пасище,мера

9

17,94

6

04515

21

04515.11.24

Бобовец

Пасище,мера

3

10,02

6,72

31245

673

31245.118.69

Змеево

Пасище,мера

3

17,22

6,72

31245

118011

31245.118.11

Змеево

Пасище,мера

3

15,33

6,72

36453

69

36453.31.5

Карвуна

Пасище,мера

3

47,71

6,78

36453

72

36453.30.2

Карвуна

Пасище,мера

3

10,73

6,66

39459

103

39459.15.78

Кранево

Пасище,мера

6

25,45

6,54

44882

77

44882.22.77

Ляхово

Пасище,мера

6

44,83

6,6

44882

67

44882.21.67

Ляхово

Пасище,мера

7

11,92

6,36

44882

78

44882.20.35

Ляхово

Пасище,мера

6

23,03

6,6

44882

79

44882.20.37

Ляхово

Пасище,мера

6

17,69

6,48

53120

15

53120.29.109

Оброчище

Пасище,мера

7

21,72

6,48

53120

106

53120.49.19

Оброчище

Пасище,мера

7

15,68

6,36

53120

123

53120.20.343

Оброчище

Пасище,мера

10

43,47

6,36

53120

145

53120.19.131

Оброчище

Пасище,мера

5

19,54

6,48

53120

177

53120.20.345

Оброчище

Пасище,мера

7

35,85

6,48

53120

310

53120.45.22

Оброчище

Пасище,мера

7

52,79

6,6

53120

24014

53120.24.14

Оброчище

Пасище,мера

5

14,13

6,48

62788

2

62788.13.100

Рогачево

Пасище,мера

9

35,71

6,36

62788

2

62788.28.11

Рогачево

Пасище,мера

9

16,95

6,24

62788

1007

62788.1.7

Рогачево

Пасище,мера

4

12,97

6,66

78639

38

78639.15.163

Църква

Пасище,мера

7

22,19

6,48

78639

59

78639.23.59

Църква

Пасище,мера

7

26,97

6,48

18160

41006

18160.41.6

Гурково

Пасище,мера

3

90,63

6,72

18160

23005

18160.23.28

Гурково

Пасище,мера

9

162,17

6,6

77390

24012

ид. част от 77390.24.12

Храброво

Пасище,мера

 3

576

7,08

39623

13002

39623.13.2

Кремена

Пасище,мера

 4

359,983

7

39623

30004

39623.30.4

Кремена

Пасище,мера

 3

47,512

7

39623

31004

39623.31.4

Кремена

Пасище,мера

 3

110,294

7

39623

56

39623.12.4

Кремена

Пасище,мера

 3

27,23

7


ІІІ.  Приема следните задължения на  общината  и на ползвателите за поддържането на общинските мери и пасища:

1.         Задължения на общината:

1.1.      Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери и пасища от местното население за извеждане на паша на притежаваните от тях животни.

1.2.      Да предоставя периодична информация и методически указания на ползвателите,  относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.

1.3.      Своевременно, след заплатена такса за ползването на пасищата и мерите, съобразно с полагащата се площ по кадастралната карта на съответното землище да сключи едногодишен договор за наем - при общо ползване или петгодишен договор при индивидуално ползване, считано от стопанската 2018/2019 год., Договорът представлява правно основание за ползване на мерите и пасищата за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

2.   Задължения на ползвателите:

2.1.      Да ползват общинските мери и пасища,  предоставени им за ползване единствено за паша на притежаваните от тях тревопасни животни;

2.2.      Да осигуряват свободен достъп до мерите и пасищата на всички тревопасни животни, отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и възраст;

2.3.      Да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението им;

2.4.      Да почистват мерите и пасищата от нежелана храстовидна растителност, битови отпадъци и др.;

2.5.      Да провеждат борба с агресивни устойчиви растителни видове /орлова папрат, магарешки трън, лопен, чемерика и др./

2.6.      Да районират пашата,  така че да се избягва преизпасването на тревостоя, включително с електропастири;

2.7.      Да окосяват прорасналата, не изпасана трева;

2.8.      Да не се палят сухи треви и храсти в пасището;

2.9.      Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност;

2.10.    При необходимост да се извършва пръскане с препарати за обезпаразитяване и наторяване;

2.11.    Да не се ограждат с какъвто й да е вид заграждение / с изключение на електропастири /  предоставените им мери и пасища;

2.12.    При необходимост ползвателя организира за своя сметка охрана на мерите и пасищата след съгласуване с кмета /кметски на