• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 309 Протокол 21 от 22.02.2018 г.

По осма точка от дневния ред: Даване съгласие за изменение на ПУП - ПР за УПИ ХХХ - "за движение и транспорт" и ПРЗ за УПИ ХІІ, кв. 317 по плана на град Балчик - "за озеленяване".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 309:  І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА , чл. 134, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 208 (1) от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик не дава съгласие за изменение на ПУП - ПР за УПИ ХХХ - "за движение и транспорт" и ПРЗ за УПИ ХІІ - "за озеленяване" и промяна отреждането на урегулирания поземлен имот  в "За паркинг и озеленяване" в кв.317 по плана на гр.Балчик.

II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 9; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 10