• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 308 Протокол 21 от 22.02.2018 г.

По седма точка от дневния ред: Одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Подземна оптична мрежа за електронни съобщения" преминаваща през имоти в землище на с.Гурково, землище на с.Царичино, землище на гр.Балчик, землище на с.Оброчище и землище на с.Рогачево община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 308:  І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Подземна оптична мрежа за електронни съобщения, преминаваща през ПИ 18160.65.13, ПИ 18160.64.12, ПИ 18160.63.77, ПИ 18160.61.42, ПИ 18160.25.9 в землището на с. Гурково; ПИ 48982.333.15, ПИ 48982.335.224 в землището на
с. Царичино; ПИ 02508.537.221, ПИ 02508.50.285, ПИ 02508.88.725, ПИ 02508.542.104, ПИ 02508.542.605, ПИ 02508.529.605, ПИ 02508.529.103, ПИ 02508.534.102 в землището на гр. Балчик; ПИ 53120.10.256, ПИ 53120.10.257 в землището на с. Оброчище; ПИ 62788.3.18, ПИ 62788.12.12, ПИ 62788.11.7, ПИ 62788.18.11, ПИ 62788.18.10, ПИ 62788.25.53, ПИ 62788.25.54, ПИ 62788.24.117 в землището на с. Рогачево, община Балчик".

II. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението,
същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0