• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 307 Протокол 21 от 22.02.2018 г.

По шеста точка от дневния ред: Промяна на наименованието на Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 307:  На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 18а, ал. 1 от Закона за социалното подпомагане, в изпълнение на § 11 от Преходни и Заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общински съвет - Балчик:

РЕШИ:

1. Променя наименованието на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания (ЦНСТДМБУ) в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ).

2. В целия текст на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община
Балчик 2016-2020 г., приета от Общински съвет - Балчик с Решение №172, Протокол №14 от 30.06.2016 г., думите „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания" да се заменят с думите „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания" и думите „ЦНСТДМБУ" да се заменят с думите „ЦНСТДБУ".

3. В целия текст на План за развитието на социалните услуги в Община
Балчик през 2018 година, приет с Решение №170, Протокол №12 от 29.06.2017 г., думите „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания" да се заменят с думите „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания" и думите „ЦНСТДМБУ" да се заменят с думите „ЦНСТДБУ".

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи
правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0