• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 306 Протокол 21 от 22.02.2018 г.


По пета точка от дневния ред: Приемане на Годишен доклад за младежта за 2017 г. и приемане на Общински план за младежта за 2018 година на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 306:  На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта (Обн. - ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г.,изм.и доп. ДВ. бр. 68 от 2 Август 201 Зг. и бр.14 от 20 Февруари 2015г.), Общински съвет -Балчик

РЕШИ:

1. Приема Годишен доклад за младежта за 2017 година в Община Балчик.

2. Приема Общински план за младежта за 2018 година в Община Балчик.

3. Упълномощава кмета на Община Балчик да предприеме всички правни и
фактически действия за изпълнение на настоящото решение

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0