• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 305 Протокол 21 от 22.02.2018 г.


По четвърта точка от дневния ред: Приемане на Отчет на община Балчик за извършените дейности и предприети мерки в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2017 година и на План за действие през 2018 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 305:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и писмо от Областен управител на област Добрич, вх. №РкД-34-60/21.12.2017 г.,Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1. Приема Отчет на Община Балчик извършените дейности и предприети мерки
в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в
сходна на ромите ситуация за периода 01.01.2017-31.12.2017 година

2. Приема План за действие през 2018 година за изпълнение на Общинския план за
интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.
3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и
фактически действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 15; „ПРОТИВ" - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 3