• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 304 Протокол 21 от 22.02.2018 г.

По трета точка от дневния ред: Участие в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" АД, гр. Добрич на 02.03.2018 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 304:  На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Балчик

РЕШИ:

1. Дава мандат на упълномощения представител г-н Димитрин Димитров, заместник-кмет с ресор "Устройство на територията, туризъм, еврофондове, международно
сътрудничество и екология" в Община Балчик да гласува според настоящото
решение.

2. Съгласува следната позиция на Община Балчик по точките от дневния ред на
редовното заседание на Асоциацията, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Дава принципно съгласие за приемане на годишния
отчет за дейността на Асоциацията по ВиК - Добрич за 2017 година;

- По т. 2 от дневния ред: Дава принципно съгласие за приемане на отчет за
изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК - Добрич за 2017 година
- По т. 3 от дневния ред: Дава принципно съгласие за приемане на бюджета на
Асоциацията по ВиК - Добрич за 2018 година, при вноска на Държавата в бюджета
15 000 лева.

- По т. 4 от дневния ред „Други": В случай, че бъдат внесени допълнителни
въпроси за обсъждане, упълномощава г-н Димитров да взима решения, като се
ръководи от интересите на Община Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0