• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 303 Протокол 21 от 22.02.2018 г.

По втора точка от дневния ред: Определяне на помещения в сградата на МБАЛ - Балчик за настаняване на бедстващи бездомни граждани.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 303:  1. На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1 от ЗОС,Общински съвет-Балчик дава съгласие стаи № 11 и № 12 на първи етаж в западното крило на МБАЛ-Балчик ЕООД да се използват за подслон на
бедстващи от студа бездомни граждани през зимния период - от 01 ноември
до 31 март, където да бъдат настанявани за не повече от три дни.

2. Възлага на управителя на МБАЛ-Балчик ЕООД да предприеме необходимите
действия по приемането, настаняването и престоя в определените помещения
на бедстващите бездомни граждани.

3. Възлага на кмета на Община Балчик да предприеме необходимите действия
по хигиенизиране и подходящо оборудване на определените помещения.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0