• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 302 Протокол 21 от 22.02.2018 г.

По първа точка от дневния ред: Отмяна на Решение 292 по Протокол № 20 от заседание на Общински съвет Балчик проведено на 25.01.2018 година

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ № 302:  І. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; Заповед № АдК-04-67 от 06.02.2018 година на Областен управител на област Добрич, общински съвет Балчик не отменя  Решение 292 по Протокол № 20 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.01.2018 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

 „ЗА" - 5; „ПРОТИВ" - 13; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 1