• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 22 Протокол 6 от 15.01.2008 г.

РЕШЕНИЕ 22: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 47, ал. 1 от ЗМИ и чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, общински съвет Балчик:

1.Определя лицата, които следва да изпълняват длъжността кмет за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет, както следва:

1.1.    За временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Бобовец - Мариана Асенова Инджева, родена на ..........1963 година в град София, живуща в град Балчик, старши специалист по етническите въпроси в ОбА.

1.2.         За временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Царичино - Петър Георгиев Коджабашев, роден на

...........1944 година, живущ в град Балчик, старши специалист в ОбА.