• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 290 Протокол 20 от 25.01.2018 г.

По първа точка от дневния ред: Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 290:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 9 от  Закона за общинската собственост приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2018 г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата програма отразява намеренията на Община Балчик за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 год. Тя съдържа:

1. Прогноза за очакване приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права;

ІІ. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Вид дейност

Прогнозен резултат
/в лева/


ОЧАКВАНИ ПРИХОДИА. От управление на имоти-общинска собственост


1.

Отдаване под наем на помещения и терени

   180 000

2.

Отдаване под наем на земеделска земя

   950 000

Всичко от управление на имоти-общинска собственост

1 130 000


Б. От разпореждане с имоти - общинска собственост


1.

Продажба на земя - общинска собственост

   600 000

2.

Учредено възмездно право на строеж

     10 000

3.

Продажба на сгради - общинска собственост

   300 000

Всичко от разпореждане на имоти-общинска собственост

   910 000


Всичко приходи

2 040 000


НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ


1.

За технически дейности /скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти /

    10 000

2.

За оценки

      3 000

3.

За обявления

      1 000

4.

За вписване на договори в служба по вписванията

      3 000


Всичко разходи

    17 000

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

Описание на имотаА. Имоти, които Община Балчик има намерение да предостави под наем

забележка

1

Част от пасивно брегозащитно съоръжение с площ от 160.88 м2 - ПИ № 02508.86.25 по кад. карта на гр. Балчик, за атракционна тераса

преходен

2

Част от пасивно брегозащитно съоръжение с площ от 103.04 м2 - ПИ № 02508.86.25 по  кад. карта на гр. Балчик, за атракционна тераса 

преходен

3

Част от пасивно брегозащитно съоръжение с площ от 77.00 м2 - ПИ № 02508.86.25 по кад. карта на гр. Балчик, за атракционна тераса 

преходен

4

Част от пасивно брегозащитно съоръжение с площ от 112.55 м2 - ПИ № 02508.86.25 по кад. карта на гр. Балчик, за атракционна тераса   

преходен

5

Част от пасивно брегозащитно съоръжение с площ от 54.00 м2 - ПИ № 02508.86.25 по кад. карта на гр. Балчик, за атракционна тераса

преходен

6

Част от пасивно брегозащитно съоръжение с площ от 181.00 м2 - ПИ № 02508.86.102 по кад. карта на гр. Балчик, за атракционна тераса

преходен

7

Част от пасивно брегозащитно съоръжение с площ от 70.80 м2 - ПИ №02508.87.151 по кад. карта на гр. Балчик, за атракционна тераса

преходен

8

Част от пасивно брегозащитно съоръжение с площ от 112.00 м2 - ПИ № 02508.86.25 по кад. карта на гр. Балчик, за атракционна тераса

преходен

9

Помещение оптика с площ 8 м2 в „МЦ І" - ЕООД  гр. Балчик

преходен

10

Медицински кабинети плюс ½ склад и ½ коридор в здравна служба с. Соколово с обща площ 47.50 м2 

преходен

11

Помещения с обща площ 70 м2 - част от здравна служба с. Сенокос

преходен

12

4 броя павилиони, всеки с площ от 4.5 м2, находящи се на алея „Двореца" гр. Балчик

преходен

13

Кафе-бар с площ от 94.00 м2 и прилежаща тераса с площ от 137 м2 на пл. „21 септември" гр.Балчик 

преходен

14

Помещение със санитарен възел с площ от 22 м2 на ІІ етаж от сграда на ул. „Димитър Желев" гр. Балчик 

преходен

15

Помещение с площ от 17.63 м2 на І етаж на сграда на ул. „Димитър Желев" гр. Балчик

преходен

16

Помещения с обща площ от 58 м2 на І етаж на сграда на ул. „Димитър Желев" гр. Балчик

преходен

17

Тротоарна площ към ЗХР на  ул. „Димитър Желев" гр. Балчик

преходен

18

Терен с площ от 10 м2 на ул. „Д-р Желязко Бончев" за павилион

преходен

19

Терен с площ от 15 м2 на ул. „Д-р Желязко Бончев" за павилион

преходен

20

Терен с площ от 20 м2 на ул. „Черно море" гр. Балчик - ПИ № 02508.83.161 за павилион

преходен

21

Тротоарно право по алея „Двореца"

преходен

22

Тротоарно право по алея „Дамба"

преходен

23

Тротоарно право пред търговски обекти в гр. Балчик и с. Кранево

преходен

24

Обособени части от имоти за поставяне на рекламни табели

преходен

25

Обработваеми земеделски земи от общинския поземлен фонд

преходен


Б. Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде


1

Незастроен ПИ № 02508.51.367 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 1 035 м2, представляващ ІV, кв. 3 по ПУП на в.з. "Бели скали"/

преходен

2

Незастроен ПИ № 02508.51.374 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 621 м2, представляващ ІХ, кв. 3 по ПУП на в.з. "Бели скали"/

преходен

3

Незастроен ПИ № 02508.51.368 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 679 м2, представляващ V, кв. 3 по ПУП на в.з. "Бели скали"/

преходен

4

Незастроен ПИ № 02508.51.370 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 645 м2, представляващ VІ, кв. 3 по ПУП на в.з "Бели скали"/

преходен

5

Незастроен ПИ № 02508.51.369 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ с площ от 703 м2, представляващ VІІ, кв. 3 по ПУП на в.з "Бели скали"/

преходен

6

Незастроен ПИ № 02508.51.465 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 784 м2 /УПИ ХІІ, кв.7 по ПУП на в.з. "Бели скали"/ 

преходен

7

Незастроено дворно място с площ 1289 м2, представляващо ПИ № 48982.501.256 по кад. карта на с. Царичино /УПИ VІІ, кв.32 по ПУП на с. Царичино/

преходен

8

Незастроено дворно място с площ от 1356 м2, представляващо ПИ № 67951.501.842 по кад. карта на с. Соколово /УПИ Х, кв.44 по ПУП на с. Соколово/

нов

9

Незастроено дворно място с площ от 1212 м2, представляващо ПИ № 67951.501.1106 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ХІІІ, кв.32 по ПУП на с. Соколово/

нов

10

Незастроено дворно място с площ от 1596 м2, представляващо ПИ № 67951.501.955 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

11

Незастроено дворно място с площ от 1645 м2, представляващо ПИ № 67951.501.956 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

12

Незастроено дворно място с площ от 1615 м2, представляващо ПИ № 67951.501.957 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІV, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

13

Незастроено дворно място с площ от 1643 м2, представляващо ПИ № 67951.501.958 по кад. карта на с. Соколово /УПИ V, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

14

Незастроено дворно място с площ от 1071 м2, представляващо ПИ № 67951.501.960 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

15

Незастроено дворно място с площ от 1098 м2, представляващо ПИ № 67951.501.961 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/

преходен

16

Незастроено дворно място с площ от 1293 м2, представляващо ПИ № 67951.501.953 по кад. карта на с. Соколово / УПИ VІІІ, кв. 44 по ПУП на с. Соколово/

преходен

17

Незастроено дворно място с площ от 1 294 м2, представляващо ПИ № 67951.501.814 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ V, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

18

Незастроено дворно място с площ от 1 301 м2, представляващо ПИ № 67951.501.815 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

19

Незастроено дворно място с площ от 1 337 м2, представляващо ПИ № 67951.501.816 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

20

Незастроено дворно място с площ от 1 643 м2, представляващо ПИ № 67951.501.817 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХV, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

21

Незастроено дворно място с площ от 1 273 м2, представляващо ПИ № 67951.501.818 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХVІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

22

Незастроено дворно място с площ от 1 250 м2, представляващо ПИ № 67951.501.819 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХХІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/

преходен

23

Незастроено дворно място с площ от 965 м2, представляващо ПИ № 69643.501.56 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ І, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

24

Незастроено дворно място с площ от 904 м2, представляващо ПИ № 69643.501.67 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ Х, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

25

Незастроено дворно място с площ от 867 м2, представляващо ПИ № 69643.501.66 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

26

Незастроено дворно място с площ от 830 м2, представляващо ПИ № 69643.501.64 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

27

Незастроено дворно място с площ от 815 м2, представляващо ПИ № 69643.501.60 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІV, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/

преходен

28

Незастроено дворно място с площ от 1558 м2, представляващо ПИ № 58270.501.548 по кад. карта на с. Пряспа, /УПИ І-общ., кв. 23 по ПУП на с. Пряспа/

преходен

29

Незастроено дворно място с площ от 1848 м2, представляващо ПИ № 58270.501.549 по кад. карта на с. Пряспа, /УПИ ІІ-общ., кв.23 по ПУП на с. Пряспа/

преходен

30

Незастроено дворно място с площ от 2 079 м2, представляващо ПИ № 58270.501.223 /УПИ І и ХІІІ кв. 22 по ПУП на с. Пряспа/

преходен

31

Пункт за изваряване на ракия, ведно с прилежащо дворно място с площ от 1015 м2 - ПИ № 58270.501.591 по кад. карта на с. Пряспа.

преходен

32

ПИ № 66250.501.706 по кад. карта на с. Сенокос, общ. Балчик, /УПИ ХІ-общ., кв. 45 по ПУП на с. Сенокос/ с площ от 1540 м2.

преходен

33

ПИ № 66250.501.442 по кад. карта на с.Сенокос, общ. Балчик, /УПИ ХVІ, кв.29 по ПУП на с. Сенокос/, с площ 1062 м2.

преходен

34

ПИ № 66250.501.389 по кад. карта на с.Сенокос, общ.Балчик, /УПИ ХІV, кв.45 по ПУП на с. Сенокос/, с площ от 1009 м2.

преходен

35

Поземлен имот № 02508.4.85 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Овчаровски плаж - юг", с площ от 214 м2.

нов

36

ПИ № 02508.55.157 по кадастралната карта на гр. Балчик, Промишлена зона,  с площ от 3 624.00 м2

преходен

37

Дворно място в гр. Балчик, ул. "Ал. Стамболийски" № 35, ПИ № 02508.83.18 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІХ, кв.2064 по ПУП на гр. Балчик/, с площ от 478 м2.

преходен

38

ПИ № 02508.7.49 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ V-общ., кв. 1 по ПУП на гр. Балчик, к.з."Двореца", с площ от 3 400.00 м2/

преходен

39

ПИ № 02508.7.367 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІІІ-за отдих, кв.5006 по ПУП на к.з. Двореца гр. Балчик/, с площ от 1897 м2

преходен

40

ПИ № 02508.7.59 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІІІ, кв.2 по ПУП на к.з. Двореца гр. Балчик/ с площ от 706 м2  

преходен

41

ПИ № 02508.7.55 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІХ, кв.2 по ПУП на к.з. Двореца гр. Балчик/ с площ от 708 м2

преходен

42

ПИ № 02508.55.114 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 3991 м2

преходен

43

ПИ № 02508.77.129 по карта на гр. Балчик, /част от УПИ І, кв. 144 по ПУП на гр. Балчик, ж.к "Балик"/, с площ от 2 283.00 м2/

преходен

44

ПИ № 02508.77.130 по карта на гр. Балчик, /част от УПИ І, кв. 144 по ПУП на гр. Балчик, ж.к "Балик"/, с площ от 4 294.00 м2/

преходен

45

Незастроено дворно място с площ от 480 м2 ПИ № 02508.74.223 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІ, кв.46 по ПУП на гр. Балчик/

преходен

46

Незастроено дворно място с площ от 384 м2 ПИ № 02508.72.47 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІІІ, кв.1005 по ПУП на гр. Балчик/

преходен

47

Незастроено дворно място с площ от 338 м2 ПИ № 02508.74.246 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІІІ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/

преходен

48

Незастроено дворно място с площ от 807 м2 ПИ № 02508.72.15 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІ, кв.3 по ПУП на гр. Балчик/

преходен

49

Незастроено дворно място с площ от 499 м2 ПИ № 02508.72.16 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІІ, кв.3 по ПУП на гр. Балчик/

преходен

50

ПИ № 02508.74.289 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ІХ-289, кв. 1046 по ПУП на гр. Балчик, с площ 446.00 м2/

нов

51

ПИ № 02508.74.287 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ VІІ-287, кв. 1046 по ПУП на гр. Балчик, с площ 449.00 м2/

нов

52

ПИ № 02508.74.259 по кад. карта на гр. Балчик / УПИ ХІІ, кв.50 по ПУП на гр. Балчик с площ от 422 м2/

нов

53

ПИ № 02508.74.258 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХІ, кв.50 по ПУП на гр. Балчик с площ от 412 м2/

нов

54

ПИ № 02508.74.253 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІ, кв.50 по ПУП на гр. Балчик с площ от 443 м2/ 

нов

55

ПИ № 02508.74.254 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІІ, кв.50 по ПУП на гр. Балчик с площ от 426 м2/

нов

56

Незастроен терен с площ от 6 961 м2 в Промишлена зона, ПИ № 02508.55.85 по кад. карта на гр. Балчик

преходен

57

Търговски сграда - фурна с площ 242 м2 и прилежащо дворно място с площ 1300 м2 кв.14 УПИ ХХІІІ по ПУП на с. Дропла.

преходен

58

Незастроено дворно място с площ от 1552 м2 ПИ 73095.501.525 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І, кв. 2а по ПУП на с. Тригорци/

преходен

59

Незастроено дворно място с площ от 1046 м2 ПИ 73095.501.526 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

60

Незастроено дворно място с площ от 1455 м2 ПИ 73095.501.527 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІ, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

61

Незастроено дворно място с площ от 1316 м2 ПИ 73095.501.528 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІV, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

62

Незастроено дворно място с площ от 1226 м2 ПИ 73095.501.531 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

63

Незастроено дворно място с площ от 1288 м2 ПИ 73095.501.532 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІ, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

64

Незастроено дворно място с площ от 1301 м2 ПИ 73095.501.533 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІІ, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

65

Незастроено дворно място с площ от 1136 м2 ПИ 73095.501.534 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІV, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

66

Незастроено дворно място с площ от 1610 м2 ПИ 73095.501.522 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І-1, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

67

Незастроено дворно място с площ от 1476 м2 ПИ 73095.501.523 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІ-1, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

68

Незастроено дворно място с площ от 1480 м2 ПИ 73095.501.524 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІІ-2, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/

преходен

69

Нежилищна сграда с прилежащо дворно място с площ от 578 м2 - ПИ № 02508.87.185 по кад. карта на гр. Балчик, ул. „Приморска" №10а 

преходен

70

Гараж в жилищен блок „Чайка",  с площ от 16 м2 - самостоятелен обект в сграда 02508.84.96.1.11 по кад. карта на гр. Балчик.  

преходен

71

Гараж в жилищен блок