• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 285 Протокол 19 от 11.01.2018 г.

По първа точка от дневния ред: Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2018  година, съгласно приложена  План - сметка за разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 285:  На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 66, ал. 3, т. 2 от Закона за местните данъци и такси.

Р Е Ш И:

            1. Одобрява разходите за 2018 г. за всяка от дейностите по чл.66 ал.1 от ЗМДТ , съгласно приложена  План - сметка за разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ в размер на 4474329.00лв

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

14 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", 1 не гласува