• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 284 Протокол 18 от 14.12.2017 г.

По двадесет и първа точка от дневния ред: Предложение за преразглеждане проекта на кмета на община Балчик за обявяване на имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост

РЕШЕНИЕ № 284: На 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 6, ал. 1 от ЗОС; чл. 4, ал. 2 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка с Решение № 103 от 31.03.2016 г. на ОбС-Балчик и Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, общински съвет Балчик: 

2. Обявява имот - публична общинска собственост, представляващ двуетажна административна сграда със застроена площ от 91 м2, складово помещение на един етаж със застроена площ от 44 м2 и прилежащо дворно място с площ от 578 м2 - ПИ № 02508.87.185 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ VІ-за обществено обслужване, кв. 109 по ПУП на гр. Балчик), съгласно АОС № 345/29.01.2014 г. за частна общинска собственост.    

            3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши последващите правни и фактически действия по съставяне на акт за частна общинска собственост.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 19 общински съветници

14 „ЗА", 1 „ПРОТИВ", 4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"