• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 281 Протокол 18 от 14.12.2017 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ № 281: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Силвия Славова Георгиева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

2. Саля Севджанова Садъкова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

3. Георги Костов Василев от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 300,00 (триста) лева. Средствата да бъдат получени от кмета на с. Оброчище - Данаил Караджов.

4. Гергина Иванова Банчева от с. Оброчище, за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева. Средствата да бъдат получени от кмета на с. Оброчище - Данаил Караджов.

5. Петранка Стефанова Михайлова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева.

6. Петранка Петрова Илиева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

7. Марина Стефанова Харизанова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

8. Банко Георгиев Мънчев от с. Гурково, за социално подпомагане, м размер на 300,00 (триста) лева. Средствата да бъдат получени от Божанка Костадинова Желязкова.

9. Кристиан Парашкевов Димитров от с. Дропла, за лечение, в размер на 300,00 (триста) лева.

10. Алим Мустафов Лятифов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

11. Хюлия Еролова Шабанова от гр. Балчик, за лечение на детето и Еркан на 10 г., в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

12. Димитър Филев Димитров от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

13. Хайри Изетов Байрамов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

14. Марин Румянов Маринов от с. Тригорци, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

15. Хюсеин Арифов Алиев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 300,00 (триста) лева.

16. Демир Кирилов Димитров от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

17. Марияна Иванова Маринова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 300,00 (триста) лева.

18. Тануре Расим Назиф от с. Дъбрава, за лечение на детето и, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

19. Гюлтен Басриева Хамдиева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

20. Снежана Георгиева Иванова от с. Гурково, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 20 общински съветници

17 „ЗА", 1 „ПРОТИВ", 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"