• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 280 Протокол 18 от 14.12.2017 г.

По седемнадесета точка от дневния ред: Удължаване на срока на ползван безлихвен заем от „Други сметки и дейности" ( набирателната сметка) на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 280: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и  т. 10 от ЗМСМА,  Общински съвет Балчик:

1.      Утвърждава максимален размер на заема от 700 000 лева.

2.      Дава съгласието си срока на ползване и погасяване на вътрешен безлихвен заем от „Други сметки и дейности"(набирателната сметка) на Община Балчик да бъде  удължен до 31 декември 2018 г.

3.      Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"