• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 277 Протокол 18 от 14.12.2017 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Даване съгласие за изменение на ПУП - ПР, промяна на улична регулация за УПИ XХI в кв. 45 по плана на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 277: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6  от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава съгласие за изменение на ПУП - ПР, промяна на улична регулация за УПИ ХХІ в кв. 45 по плана на гр. Балчик.

II. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"