• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 275 Протокол 18 от 14.12.2017 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.955 по кадастралната карта на с. Соколово, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 275: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4712/03.05.2017 г., представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 67951.501.955 по кадастралната карта на с. Соколово (УПИ ІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово) с площ от 1596 м2 (хиляда петстотин деветдесет и шест квадратни метра).  

            2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 11 172.00 лв. (единадесет хиляди сто седемдесет и два лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

            3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"