• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 273 Протокол 18 от 14.12.2017 г.

По десета точка от дневния ред: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2017 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 273: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2017 г., приета с решение № 57 от 26.01.2017 г., като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следният  имот:

- Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 293 м2, представляващ ПИ № 53120.501.186 по кадастралната карта на с. Оброчище, УПИ V, кв.5 по ПУП на кв. „Младост" с. Оброчище.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"