• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 272 Протокол 18 от 14.12.2017 г.

По девета точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 53120.504.176 в.з. „Изгрев", с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 272: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № 94Р-1007-2/24.07.2017 г., одобрява пазарна оценка в размер на 15 575.00 лв. (петнадесет хиляди петстотин седемдесет и пет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.504.176 по кадастралната карта на с. Оброчище (УПИ ХІІ, кв. 13 по ПУП на в.з. „Изгрев"), с площ от 623 м2 (шестстотин двадесет и три квадратни метра), актуван с АОС № 4728/28.07.2017 г. на собственика на законно построена върху него сграда Роса Кирова Арабаджиева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"