• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 271 Протокол 18 от 14.12.2017 г.

По осма точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от Диана Михайлова Куюджуклиева за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.506.192 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 271: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94Д-1965-1/09.11.2017 г., Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и н-ци Михаил Кирилов Христов по отношение на ПИ № 39459.506.192 по кадастралната карта на с. Кранево, целия с площ от 747 м2, като наследниците на Михаил Христов изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 147 м2 (сто четиридесет и седем квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4740/14.11.2017 г.

             2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 6321.00 лв. (шест хиляди триста двадесет и един лева).        

             3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"