• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 270 Протокол 18 от 14.12.2017 г.

По седма точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от Анастас Петров Чакъров за учредяване право на надстрояване на сграда за обществено обслужване в гр. Балчик, жк „Балик"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 270: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 38, ал. 2 от ЗОС; чл. 54, ал. 3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94А-471-2/14.11.2017 г. Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 1387.00 лв. (хиляда триста осемдесет и седем лева), без ДДС за учредяване право на надстрояване с площ от 70 м2 на сграда за обществено обслужване - магазин и офис с идентификатор 02508.76.11.7, построена върху общинска земя УПИ ІV, кв. 123 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.76.11 по кадастралната карта на гр. Балчик, актувана с АОС № 4724/03.07.2017 г., на Анастас Петров Чакъров.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"