• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 269 Протокол 18 от 14.12.2017 г.

По шеста точка от дневния ред: Отдаване под наем на помещение, представляващо част от Здравна служба, находяща се в с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 269: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС -Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:

      1. Да бъде отдаден под наем на помещение с площ 70 м2, представляващо част от Здравна служба, находяща се в с.Сенокос /обособена част от сграда с идентификатор № 66250.501.406.3 по кад. карта на с.Сенокос, актувана с АОС 372/2000 г.-публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 268,80 лв. /двеста шестдесет и осем лева и осемдесет стотинки/, без ДДС, съгл. чл. 102, /4/ от ЗЛЗ и  т.3 от Тарифата за определяне на базисните наемните цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик.

3. Кандидатите за участие следва да:

3.1. са регистрирани по ТЗ;

3.2. притежават диплом за завършено висше образование по медицина;

3.3. осъществяват дейност-първична извънболнична медицинска помощ;

      4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят следва да:

     4.1.използва горепосоченият имот, съгласно описаното предназначение;

     4.2.да спазва предмета на дейност-осъществяване на първична извънболнична медицинска помощ;

      5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"