• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 268 Протокол 18 от 14.12.2017 г.

По пета точка от дневния ред: Отдаване под наем на помещение /оптика/, находящо се „МЦ І" ЕООД, гр. Балчик, намиращ се в гр. Балчик, ул. „Д - р Златко Петков" № 1.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 268: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16  /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г., изм. и доп. с реш. № 748/17.02.2011 г. и № 531/27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши :

  1. Дава съгласието си помещение /оптика/, с площ 8 м2, находящо се в „МЦ І" ЕООД-публична общинска собственост, намиращ се в гр. Балчик, ул. „Д-р Златко Петков" № 1, актувана с АОС № 217 от 22.02.1999 год., да бъде отдадено под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 234,24 лв. /двеста тридесет и четири лева и двадесет и четири стотинки/, без ДДС. Наемната цена на помещението е определена, съгласно т. 3, 2-зона от Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Общ. Балчик. 

3. В конкурса могат да вземат участие кандидати, които :

      3.1. са регистрирани по ТЗ с предмет на дейност оптика и търговия с оптични материали;

4. Кандидатът, спечелил конкурса, следва да :

       4.1. спазва предмета на дейност /оптика/;

       4.2. не променя предназначението на наетото помещение;

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"