• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 267 Протокол 18 от 14.12.2017 г.

По четвърта точка от дневния ред: Отмяна на Решение № 229, Протокол 15 от 19.10.2017 г. на ОбС-Балчик и предоставяне за нуждите на „Медицински център I" ЕООД имот - публична  общинска собственост, представляващ медицински кабинет /офталмологичен/.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 267: На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение 238/27.02.2009 г., посл.изм. и доп. с Решение 531/27.02.2014 г. ОбС-Балчик/ Общински съвет Балчик:

1. Отменя Решение №229, Протокол 15 от 19.10.2017 г. на ОбС Балчик за отдаване под наем на медицински кабинет /офталмологичен/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс за срок от 5 г., съгласно предназначението си.

2. Предоставя безвъзмездно за нуждите на „Медицински център I" ЕООД, ЕИК: 124 504 874, с управител д-р Яна Костадинова Дочева-Димова, медицински кабинет №205 /офталмологичен/ с площ 25,14 кв.м, находящ се в „Медицински център I" ЕООД публична общинска собственост, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 г., с адрес ул."Д-р Златко Петков" №1 в гр.Балчик, за срок от 5 год.

3. Задължава кмета на Община Балчик да предприеме последващи действия за изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"