• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 266 Протокол 18 от 14.12.2017 г.

ОТМЕМЕНА Т. 3.2 С РЕШЕНИЕ № 298 ПО ПРОТОКОЛ № 20 ОТ 25.01.2018 Г.

По трета точка от дневния ред: Отдаване под наем на части от имоти-публична общинска собственост в град Балчик за разполагане на спомагателни атракционни тераси за извършване на ресторантьорска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 266:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС -Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г., Общински съвет-Балчик реши да бъдат отдадени под наем за разполагане на спомагателни атракционни тераси за извършване на ресторантьорска дейност части от имоти, както следва :

1.1. Част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред Ресторант-пицария "Панорама-Каваци"/ с площ 160,88 м2, представляващо част от ПИ № 02508.86.25 по кадастралната карта на гр.Балчик, цялото с площ 2 927,00 м2, включващ УПИ № ІІ и ид.части от УПИ І-за рекреационни дейности, кв.194 по ПУП на гр.Балчик-публична общинска собственост, актуван с АОС 311/17.02.2012 год.

1.2. Част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред "Бистро "Старата лодка"/ с площ 103,04 м2, представляващо част от ПИ № 02508.86.25 по кадастралната карта на гр.Балчик, цялото с площ 2 927,00 м2, включващ УПИ № ІІ и ид.части от УПИ І-за рекреационни дейности, кв.194 по ПУП на гр.Балчик-публична общинска собственост, актуван с АОС 311/17.02.2012 год.

1.3. Част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред Класически ресторант "Антик"/ с площ 77,00 м2, представляващо част от ПИ № 02508.86.25 по кадастралната карта на гр.Балчик, цялото с площ 2 927,00 м2, включващ УПИ № ІІ и ид.части от УПИ І-за рекреационни дейности, кв.194 по ПУП на гр.Балчик- публична общинска собственост, актуван с АОС 311/17.02.2012 год.

1.4. Част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред Ресторант-пицария "Микадо"/ с площ 112,55 м2, представляващо част ПИ № 02508.86.25 по кадастралната карта на гр.Балчик, цялото с площ 2 927,00 м2, включващ УПИ № ІІ и ид.части от УПИ І-за рекреационни дейности, кв.194 по ПУП на гр.Балчик- публична общинска собственост, актуван с АОС 311/17.02.2012 год.

1.5. Част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред Специализиран ресторант-грил "Каваци"/ с площ 54,00 м2, представляващо част от ПИ № 02508.86.25 по кадастралната карта на гр.Балчик, цялото с площ 2 927,00 м2, включващ УПИ № ІІ и ид.части от УПИ І-за рекреационни дейности, кв.194 по ПУП на гр.Балчик- публична общинска собственост, актуван с АОС 311/17.02.2012 год.

1.6. Поземлен имот /пред Специализиран ресторант-грил "Каваци"/ с площ 181,00 м2, представляващ ПИ № 02508.86.102 по кадастралната карта на гр.Балчик-урбанизирана територия, част от УПИ № І-за рекреационни дейности, кв.194 по ПУП на гр.Балчик- публична общинска собственост, актуван с АОС 383/15.04.2014 год.

1.7. Част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред Ресторант с българска кухня "Лотос"/ с площ 70,80 м2, представляващо част от ПИ № 02508.87.151 по кадастралната карта на гр.Балчик, цялото с площ 86,00 м2, включващ  ид.част от УПИ ІІІ-за рекреационни дейности, кв.194 по ПУП на гр.Балчик-публична общинска собственост, актуван с АОС 312/17.02.2012 год.

1.8. Част от пасивно брегозащитно и брегоукрепително съоръжение /пред Класически ресторант "Селена"/ с площ 112,00 м2, представляващо част от ПИ № 02508.86.25 по кадастралната карта на гр.Балчик, цялото с площ 2 927,00 м2, включващ УПИ № ІІ и ид.части от УПИ І-за рекреационни дейности, кв.194 по ПУП на гр.Балчик- публична общинска собственост, актуван с АОС 311/17.02.2012 год.

да бъдат отдадени под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 год.от датата на подписване на договора, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

       2. Утвърждава начални годишни наемни цени при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на :

2.1. по т.1.1. - 6 274,32 лв. /шест хиляди двеста седемдесет и четири лева и тридесет и две стотинки/, без ДДС;

2.2. по т.1.2. - 4 018,56 лв. /четири хиляди и осемнадесет лева и петдесет и шест стотинки/, без ДДС;

2.3. по т.1.3. - 3 003,00 лв. /три хиляди и три лева/, без ДДС;

2.4. по т.1.4. - 4 389,45 лв. /четири хиляди триста осемдесет и девет лева и четиридесет и пет стотинки/, без ДДС;

2.5. по т.1.5. - 2 106,00 лв. /две хиляди сто и шест лева/, без ДДС;

2.6. по т.1.6. - 7 059,00 лв. /седем хиляди петдесет и девет лева/, без ДДС;

2.7. по т.1.7. - 2 761,20 лв. /две хиляди седемстотин шестдесет и един лева и двадесет стотинки/, без ДДС;

2.8. по т.1.8. - 4 368,00 лв. /четири хиляди триста шестдесет и осем лева/, без ДДС;

съгласно т.5, Зона 1 от Тарифа за базисните наемни цени на ОбС - Балчик.

       3. Конкурсни условия :

       Кандидатът за участие следва да :

 3.1. е регистриран по Търговския закон;

 3.2. притежава собствен обект - заведение за хранене и развлечение на алея "Дамба", гр.Балчик.   

       4.След сключване на договора за наем наемателят следва да :       

 4.1. спазва предмета на дейност, а именно извършване на ресторантьорска дейност и да не променя предназначението на наетият имот;

4.2. направи необходимите постъпки, съгласно ЗУТ за издаване необходимата документация за разполагане на спомагателна атракционна тераса.

       5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"