• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 265 Протокол 18 от 14.12.2017 г.

По втора точка от дневния ред: Обсъждане на доклада на Народно читалище „Стефан Караджа-1941", село Стражица, община Балчик за осъществяваните дейности и изразходваните от бюджета средства през 2016 година.

Вносител: Атанас Атанасов - член на ПКБФЕЕ

РЕШЕНИЕ № 265:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26а, ал. 4 и 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет -Балчик приема доклада на Народно читалище „Стефан Караджа - 1941", село Стражица, община Балчик за осъществените дейности и изразходваните от бюджета средства през 2016 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 20 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", 1 не гласува