• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 264 Протокол 18 от 14.12.2017 г.


По първа точка от дневния ред: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Балчик за учебната 2017/2018 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 264:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 197 от Закона за предучилищното и училищното образование (обн. ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г.) и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование (обн.-ДВ бр. 86 от 27.10.2017 г.), във връзка с Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Балчик, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Балчик за учебната 2017/2018 година.

2. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ,  в залата присъствали - 20 общински съветници

20 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"