• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 256 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По тридесет и пета точка от дневния ред: Изразяване на съгласие за отправяне на предложение до Министъра на транспорта, информационните технологии и съоръженията за замяна на държавен с общински имот.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 256: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с писмо вх. № 04-26-2/04.08.2017 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Общински съвет - Балчик дава принципно съгласие за отправяне на предложение до Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за извършване на замяна на имот - частна държавна собственост в управление на Изпълнителна агенция „Морска администрация", представляващ поземлен имот с идентификатор 02508.86.38 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 1298 м2, ведно с построената в него триетажна масивна сграда, съгласно АДС № 486/12.05.2000 г., срещу имот - частна общинска собственост, представляващ: помещение с площ от 20 м2, находящо се на първия етаж на двуетажна масивна нежилищна сграда с идентификатор 02508.84.368 по кадастралната карта на гр. Балчик, ул. „Черно море" №18, съгласно АОС №3986/17.02.2011 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"