• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 255 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По тридесет и четвърта точка от дневния ред: Отпускане на лимит за гориво за общински автомобили, предоставени за ползване от община Балчик на РУ „Полиция" Албена.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 255: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, в съответствие с чл.34 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Балчик:

1. Определя месечен лимит за 2017 година за автомобили, собственост на Община
Балчик и предоставени за ползване на РУ „Полиция" - Албена в размер на 150
литра бензин А 95Н.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"