• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 254 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По тридесет и трета точка от дневния ред: Приемане на Общ план за реклама на културното наследство в транс-граничния регион Балчик - Мангалия, разработен по проект „Представяне на регионалното културно наследство в 3D"("Advertising of Regional Cultural Heritage in 3D - Arch 3D"), Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2014 - 2020, Приоритетна ос 2 „Един зелен регион", Специфична цел  2.1 Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 254: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с необходимостта  от одобряване на Общ план за реклама на културното наследство в транс-граничния регион Балчик - Мангалия, разработен по проект „Представяне на регионалното културно наследство в 3D"("Advertising of Regional Cultural Heritage in 3D - Arch 3D"), Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2014 - 2020, Приоритетна ос 2 „Един зелен регион", Специфична цел  2.1 Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

1. Приема Общ план за реклама на културното наследство в транс-граничния регион Балчик - Мангалия, разработен по проект „Представяне на регионалното културно наследство в 3D"("Advertising of Regional Cultural Heritage in 3D - Arch 3D"), Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2014 - 2020, Приоритетна ос 2 „Един зелен регион", Специфична цел  2.1 Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик, да извърши последващите фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"