• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 253 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По тридесет и втора точка от дневния ред: Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Докладва: Велко Михайлов - член на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ № 253: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Желязко Атанасов Христов от с. Оброчище, за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева.

2. Нина Радева Панайотова от с. Оброчище, за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева.

3. Иван Димитров Дучев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева.

4. Фадул Исмаилов Велиев от гр. Балчик, за закупуване на лекарства, в размер на 300,00 (триста) лева.

5. Нигяр Алилова Рюстемова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.

6. Снежанка Колева Атанасова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева. Средствата да бъдат получени от дъщеря й Галя Ангелова Атанасова.

7. Мария Василева Демирева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

8. Огнян Василев Илиев от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

9. Бейхан Осман Осман от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

10. Ергюн Фердунов Джаналиев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.

11. Галя Севдалинова Маринова от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници

15 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", 2 общ. съветници не гласуват