• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 252 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По тридесет и първа точка от дневния ред: Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик  и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.07.2017г. до 30.09.2017 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 252: На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик

РЕШИ:

1.  Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на община Балчик за периода от 01.07.2017 до 30.09.2017г., в размер на  -  0,00 лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-51.

2.  Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета на община Балчик за периода от 01.07.2017 до 30.09.2017г., в размер на  -   2 699,78 лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-52.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"