• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 251 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По тридесета точка от дневния ред: Предоставяне на общински имот за безвъзмездно управление на ДП „Пристанищна инфраструктура".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 251: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост; чл.15, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, решение № КЗЗ-09/06.07.2017 г. на Комисия за земеделските земи към Министерство на земеделието, храните и горите и във връзка с писмо вх. № 63-1676-2/07.09.2017 г. от Златко Кузманов - Директор Сп Дирекция „Ръководство на корабния трафик - Черно море" Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура":

             1. Общински съвет - Балчик дава своето съгласие и предоставя за безвъзмездно управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура" гр. София, бул. „Шипченски проход" №69, представлявано от Ангел Забуртов - Генерален директор, обособена част от имот - публична общинска собственост, съгласно АОС № 379/06.03.2014 г., а именно: Терен с площ от 200 м2, част от поземлен имот с идентификатор 02508.88.842 по кадастралната карта на гр. Балчик, местност „Летището", землището на гр. Балчик, за изграждане на обект: „Радарна станция Балчик 2", част от проект „Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове /VTMIS/".     

              2. Определя срок на безвъзмездното управление: 10 /десет/ години, считано от датата на подписване на договор между страните.                                                       

              3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по издаване на заповед и сключване на договор.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"