• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 250 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По двадесет и девета точка от дневния ред: Разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за "Отвеждаща битова канализация от съществуваща РШ в ПИ 02508.541.146 /трасе ПИ 02508.88.162 и ПИ 02508.88.775/ до приемна шахта  в ПСОВ гр.Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 250: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за "Отвеждаща битова канализация от съществуваща РШ в ПИ 02508.541.146 /трасе ПИ 02508.88.162 и ПИ 02508.88.775/ до приемна шахта в ПСОВ гр. Балчик"- съгласно одобрено задание.

 II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

18 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"