• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 249 Протокол 15 от 19.10.2017 г.


По двадесет и осма точка от дневния ред: Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на 16 бр. рекламно-информационни елементи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 249: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС -Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г., Общински съвет Балчик реши:

1.      Да бъдат отдадени под наем части от имоти - публична общинска собственост, за поставяне на 16 бр. РИЕ с обща площ 32,00 м2, а именно :

1.1. част от ПИ № 39459.501.275 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

1.2. част от ПИ № 39459.501.275 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

1.3. част от ПИ № 39459.501.275 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

1.4. част от ПИ № 39459.502.322 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

1.5. част от ПИ № 39459.502.321 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

1.6. част от ПИ № 39459.502.321 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

1.7. част от ПИ № 39459.502.316 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

1.8. част от ПИ № 39459.502.139 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

1.9. част от ПИ № 39459.502.404 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

1.10. част от ПИ № 39459.503.75 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

1.11. част от ПИ № 39459.25.575 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

1.12. част от ПИ № 39459.501.262 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

1.13. част от ПИ № 39459.503.91 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

1.14. част от ПИ № 39459.3.34 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

1.15. част от ПИ № 39459.25.601 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

1.16. част от ПИ № 39459.25.601 по кад.карта на с.Кранево, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2,00 м2 /съгласно скица/;

за срок от 3 /три/ години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

2.      Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 32 м2 при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на :1 560,00 лв. /хиляда петстотин и шестдесет лева/, без ДДС,

съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3.       Кандидатите за участие следва да :

3.1. са регистрирани по ТЗ;

4. След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да :

4.1.извърши всички последващи действия, касаещи издаване разрешения за поставяне на рекламно информационни елементи.

4.2.използва горепосочените части от имоти за поставяне на рекламно - информационни елементи.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"