• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 248 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По двадесет и седма точка от дневния ред: Прекратяване на съсобственост между община Балчик и Мартин Русев и Явор Живков, по отношение на ПИ № 78639.501.339.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 248: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94М-2249-1/26.09.2017 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Мартин Живков Русев и Явор Живков Русев от гр. Добрич, по отношение на ПИ № 78639.501.339 по кадастралната карта на с. Църква, УПИ ІІІ, кв.20 по ПУП на с. Църква, целия с площ от 592 м2, като Мартин и Явор Русеви изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 234 м2 (двеста тридесет и четири квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4733/02.10.2017 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 2517.00 лв. (две хиляди петстотин и седемнадесет лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 16 общински съветници

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"