• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 247 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По двадесет и шеста точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 53120.502.777.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 247: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС, общински съвет - Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4734/03.10.2017 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор № 53120.502.777 по кадастралната карта на с. Оброчище (УПИ ХІІ, кв. 54 по ПУП на с. Оброчище) с площ от 1000 м2 (хиляда квадратни метра).  

            2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 23 900.00 лв. (двадесет и три хиляди и деветстотин лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

            3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"