• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 246 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По двадесет и пета точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.84.309.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 246: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № 94Е-936-1/27.09.2017 г., общински съвет Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 12 020.00 лв. (дванадесет хиляди и двадесет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.84.309 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ VІ, кв. 100 по ПУП на гр. Балчик), с площ от 356 м2 (триста петдесет и шест квадратни метра), актуван с АОС № 4732/02.10.2017 г. на собствениците на законно построена върху него сграда Енчо Маринов Данаилов, Божидар Енчев Данаилов и Радостина Енчева Данаилова-Кирова. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"