• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 245 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за учредяване право на надстрояване на съществуваща жилищна сграда с идентификатор 02508.74.205.1.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 245: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 38, ал. 2 от ЗОС; чл. 54, ал. 3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94А-1049-3/19.07.2017 г., Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 1442.00 лв. (хиляда четиристотин четиридесет и два лева), без ДДС за учредяване право на надстрояване с площ от 95 м2 на съществуваща жилищна сграда с идентификатор 02508.74.205.1, построена в общинска земя УПИ ХХІІІ, кв. 45 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.74.205 по кадастралната карта на гр. Балчик, актувана с АОС № 4731/21.09.2017 г., на Анета Славчева Демирова и Яшар Хюсеин Сали.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"