• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 244 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По двадесет и трета точка от дневния ред: Попълване състава на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология; Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности и Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности.

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС Балчик

РЕШЕНИЕ № 244: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 40, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация избира Кирил Йорданов Кирев за член на Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология; Постоянна комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности и Постоянна комисия по образование, култура и младежки дейности.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 17 общински съветници

17 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"