• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 243 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По двадесет и втора точка от дневния ред: Отмяна на Решение 218 по Протокол № 14 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 20.09.2017 година, в частта му относно отпускане на еднократна финансова помощ на Демир Демиров Юсеинов..

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС Балчик

РЕШЕНИЕ № 243: І. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; Заповед №АдК-04-11 от 03.10.2017 година на Областен управител на област Добрич, общински съвет Балчик отменя Решение 218 по Протокол № 14 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 20.09.2017 година, в частта му относно отпускане на еднократна финансова помощ на Демир Демиров Юсеинов.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 16 общински съветници

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"