• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 242 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По двадесет и първа точка от дневния ред: Изразяване на мнение от общински съвет за опрощаване на дълг от лицето Бирджихан Енвер Расим от град Балчик.

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС Балчик

РЕШЕНИЕ № 242: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с уведомление от страна на Администрацията на Президента на Република България, с наш вх. № 467 от 14.07.2017 година, общински съвет Балчик изразява положително мнение за опрощаване на задължение към Общинска данъчна служба Балчик от лицето Бирджихан Енвер Расим от град Балчик.

ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 16 общински съветници

10 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 6 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"