• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 241 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По двадесета точка от дневния ред: Приемане на решение за предоставяне на земеделски имоти или части от тях - полски пътища, за стопанската 2017/2018 година, на съответния ползвател.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 241: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и писмо с № 24-52-34/12.09.2017год. от Директора на Областна дирекция „Земеделие" Добрич, общински съвет - Балчик:


1. Дава своето съгласие за стопанската 2017/2018 год. обработваните части от земеделски имоти с начин на трайно ползване - полски път на територията на община Балчик, които са включени в масиви за ползване от Заповедта по чл37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, да бъдат предоставяни на съответния ползвател.

2. Утвърждава цена за предоставената, обработвана част от земеделския имот - полски път в размер на средното рентно плащане за съответното землище на община Балчик както следва:


ЗЕМЛИЩА ОБЩ. БАЛЧИК

РАЗМЕР НА СРЕДНОТО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ за 2017/2018 ст.год.

 

Ниви /лв/дка/

Балчик

66,00

Безводица

56,00

Бобовец

40,00

Гурково

48,00

Дропла

50,00

Дъбрава

40,00

Змеево

67,00

Карвуна

65,00

Кранево

37,00

Кремена

68,00

Ляхово

46,00

Оброчище

41,00

Преспа

64,00

Рогачево

40,00

Сенокос

46,00

Соколово

45,00

Стражица

50,00

Тригорци

40,00

Храброво

46,00

Царичино

44,00

Църква

40,00


Упълномощава Кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 16 общински съветници

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"