• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 240 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Водопроводно отклонение за ПИ 53120.14.984 по кадастралната карта на с.Оброчище, община Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 240:  І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за  "Водопроводно отклонение за ПИ 53120.14.984 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик".

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 16 общински съветници

16 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"