• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 239 Протокол 15 от 19.10.2017 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Обявяване на имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ № 239:  Общински съвет Балчик не приема предложението за обявяване имот - публична общинска собственост, представляващ двуетажна административна сграда със застроена площ от 91 м2, складово помещение на един етаж със застроена площ от 44 м2 и прилежащо дворно място с площ от 578 м2 - ПИ № 02508.87.185 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ VІ-за обществено обслужване, кв. 109 по ПУП на гр. Балчик), съгласно АОС № 345/29.01.2014 г. за частна общинска собственост.    

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

8 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 10 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

ПРЕГЛАСУВАНЕ проекта

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ,  в залата присъстват - 18 общински съветници

10 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 8 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"